Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten afkomstig van De Nationale Huisartsenpost (DNHP) waaronder doch niet uitputtend de website http://www.dnhp.nl, de Android en iOS versies van de app De Nationale Huisartsenpost.
DNHP is een dienst van Semper Vitae Medical B.V., statutair gevestigd te Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69378924.
U dient deze voorwaarden voor het gebruik van onze producten c.q. diensten zorgvuldig te lezen. Door deze app en/of de via deze app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

Gebruik van producten en/of diensten
DNHP heeft ten doel patiënten op hun verzoek snel een consult te realiseren met een arts.
DNHP fungeert onder andere als platform voor het tot stand brengen van contact tussen een arts en een patiënt met als resultaat een beveiligde live videoverbinding.
DNHP is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook, materieel noch immaterieel – als gevolg van het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van het bij DNHP betrokken partijen.
Onder het begrip “arts” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan de zorgverlener met een geldige BIG-­-registratie.
DNHP is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. DNHP beheert en onderhoudt de dienst vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden dienst ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.
DNHP garandeert geen foutloze of ononderbroken functioneren van haar producten c.q. diensten.
Gebruik van onze producten c.q. diensten dat het gebruik van anderen kan hinderen, dat het functioneren van onze producten c.q. diensten in gevaar kan brengen, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
DNHP behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s etc.). Het is niet toegestaan informatie van onze producten c.q. diensten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DNHP of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van onze producten c.q. diensten wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid
DNHP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1. De informatie die op of via onze producten c.q. diensten wordt aangeboden;
2. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze producten c.q. diensten;
3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die u via onze producten c.q. diensten verstrekt of aan u wordt gezonden;
4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van onze producten c.q. diensten;
5. Misbruik van onze producten c.q. diensten;
6. Verlies van gegevens;
7. Het downloaden of gebruiken van software die via onze producten c.q. diensten beschikbaar wordt gesteld of;
8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van onze producten c.q. diensten.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DNHP.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien DNHP gezamenlijk of individueel op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Wijzigingen
DNHP behoudt zich het recht voor de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer en algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze producten c.q. diensten verwerkt zijn. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.
DNHP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze producten c.q. diensten.

Toepasselijk recht
Op onze producten c.q. diensten en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Behandeltraject
De arts is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het behandelingsgesprek beëindigen.
De arts heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht de cliënt op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
De inhoud van de behandelingen is vertrouwelijk, alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Privacy
Als de arts zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor zowel de arts als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de arts de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij/zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.