Algemeen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten afkomstig van De Nationale Huisartsenpost (DNHP) waaronder doch niet uitputtend de website http://www.dnhp.nl, de Android en iOS versies van de app De Nationale Huisartsenpost.
DNHP is een dienst van Semper Vitae Medical B.V., statutair gevestigd te Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69378924.
U dient deze voorwaarden voor het gebruik van onze producten c.q. diensten zorgvuldig te lezen. Door deze app en/of de via deze app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasbaarheid van deze voorwaarden.

Gebruik van producten en/of diensten
DNHP heeft ten doel patiënten op hun verzoek snel een consult te realiseren met een arts.
DNHP fungeert onder andere als platform voor het tot stand brengen van contact tussen een arts en een patiënt met als resultaat een beveiligde live videoverbinding.
DNHP is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook, materieel noch immaterieel – als gevolg van het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van het bij DNHP betrokken partijen.
Onder het begrip “arts” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan de zorgverlener met een geldige BIG-­-registratie.
DNHP is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. DNHP beheert en onderhoudt de dienst vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden dienst ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.
DNHP garandeert geen foutloze of ononderbroken functioneren van haar producten c.q. diensten.
Gebruik van onze producten c.q. diensten dat het gebruik van anderen kan hinderen, dat het functioneren van onze producten c.q. diensten in gevaar kan brengen, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
DNHP behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s etc.). Het is niet toegestaan informatie van onze producten c.q. diensten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DNHP of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van onze producten c.q. diensten wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid
DNHP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1. De informatie die op of via onze producten c.q. diensten wordt aangeboden;
2. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze producten c.q. diensten;
3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die u via onze producten c.q. diensten verstrekt of aan u wordt gezonden;
4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van onze producten c.q. diensten;
5. Misbruik van onze producten c.q. diensten;
6. Verlies van gegevens;
7. Het downloaden of gebruiken van software die via onze producten c.q. diensten beschikbaar wordt gesteld of;
8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van onze producten c.q. diensten.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DNHP.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien DNHP gezamenlijk of individueel op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Wijzigingen
DNHP behoudt zich het recht voor de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer en algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze producten c.q. diensten verwerkt zijn. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via onze producten c.q. diensten aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.
DNHP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering, wijziging of beëindiging van onze producten c.q. diensten.

Toepasselijk recht
Op onze producten c.q. diensten en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Behandeltraject
De arts is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
De cliënt kan op elk gewenst moment de behandeling of het behandelingsgesprek beëindigen.
De arts heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht de cliënt op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
De inhoud van de behandelingen is vertrouwelijk, alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Privacy
Als de arts zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde beschikbaar voor zowel de arts als de cliënt. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de arts de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij/zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Semper Vitae Medical verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Semper Vitae Medical, neem dan gerust contact op.
privacy@dnhp.nl | Semper Vitae Medical b.v. | Kerkweg 7, 3832 RH Leusden KVK Nr. 69378924

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Semper Vitae Medical. Deze worden hieronder toegelicht.

Gebruiker van de videoarts dienst
Het registreren als gebruiker van de dienst DNHP. Als gebruiker kun je contact hebben met een aan DNHP verbonden arts. Een arts kan deze gegevens in een gesprek gebruiken, controleren, aanpassen en aanvullen voor je eigen veiligheid en gezondheid.

Het versturen van nieuwsbrieven
Semper Vitae Medical stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Semper Vitae Medical. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Semper Vitae Medical via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Contact werkgever
Indien je als gebruiker de code van je werkgever hebt ingevuld, die je van je werkgever hebt gekregen, gebruiken we gegevens van het tijdstip, duur en betreffende arts om terug te koppelen aan de werkgever. Hierbij worden géén medische gegevens verstrekt.

Doel gegevens

Analytics
De website van Semper Vitae Medical verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Gegevens in de app.
Een app van Semper Vitae Medical verzamelt jouw gegevens om de dienst te kunnen gebruiken en te verbeteren. Dit gebeurt met app diensten van Apple, Google en Microsoft. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van de app gebruik of de pagina’s die je bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met benodigde relaties.
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Semper Vitae Medical, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@dnhp.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Semper Vitae Medical via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Contact werkgever
Indien je als gebruiker de code van je werkgever hebt ingevuld, die je van je werkgever hebt gekregen, gebruiken we gegevens van het tijdstip, duur en betreffende arts om terug te koppelen aan de werkgever. Hierbij worden géén medische gegevens verstrekt.

Opslag periode

Analytics website
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Analytics App
De gegevens die Analytics diensten in de app verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen App analytics diensten van Google en/of Apple, afhankelijk op welk platform je de app gebruikt hebt.

Beheerders gegevens
De gegevens die Semper Vitae Medical ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

TransIP
de e-mail van Semper Vitae Medical wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

Microsoft Azure
De apps en back-ups van de apps of componenten daarvan worden gehost bij Microsft Azure. Gegevens die jij achterlaat binnen de app van Semper Vitae Medical zijn op de servers van Microsoft Azure opgeslagen.

Google
De apps en back-ups van de apps of componenten daarvan worden gehost bij Google. Gegevens die jij achterlaat binnen de app van Semper Vitae Medical zijn op de servers van Google opgeslagen.

Apple
De apps en back-ups van de apps of componenten daarvan worden gehost bij Apple. Gegevens die jij achterlaat binnen de app van Semper Vitae Medical zijn op de servers van Apple.

Ontvangers
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Semper Vitae Medical vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Semper Vitae Medical. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Semper Vitae Medical. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Semper Vitae Medical opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Semper Vitae Medical al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Jouw rechten

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Semper Vitae Medical vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Semper Vitae Medical niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Semper Vitae Medical jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@dnhp.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Semper Vitae Medical of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Semper Vitae Medical. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Semper Vitae Medical prive is
Semper Vitae Medical verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Semper Vitae Medical via een app. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de status van een gesprek te verzenden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Semper Vitae Medical de betreffende dienst niet volledig aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Semper Vitae Medical met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten
Semper Vitae Medical behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Semper Vitae Medical dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Semper Vitae Medical te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact